top of page
No-code, CORE TECHNOLOGY TO BUILD ANY APPs

CÔNG NGHỆ LÕI
TẠO RA CÁC
ỨNG DỤNG

Zilcode is a complete software configuration toolkit for any app builder. This toolbox empower by these modules: z-Form, z-CloudData, z-Workflow, z-Map, z-Report and z-Mobile.

Zilcode là bộ công cụ cấu hình phần mềm hoàn chỉnh dành cho bất kỳ nhà xây dựng ứng dụng nào. Công cụ này được tích hợp bởi các mô-đun: z-Form, z-CloudData, z-Workflow, z-Map, z-Report và z-Mobile.

Z-BIỂU MẪU

Công cụ cấu hình tạo ra các cửa sổ giao diện từ những ứng dụng đơn giản đến phức tạp trên cơ sở dữ liệu của khách hàng bằng cách kéo-thả trong một cửa sổ với các dòng cột đã được định sẵn.

Configurable  tool that creates from simple to complex app's input UI windows directly from customer's datasheet by select drag-drop corresponding tables and columns to the window layout.

TUỲ BIẾN VỚI CÁC BẢNG DỮ LIỆU

 • Nhập thông tin biểu dữ liệu của khách hàng để có được định nghĩa tất cả các bảng và cột (tên, bí danh, khóa chính, mối quan hệ, kiểu dữ liệu…).

 • Tạo cửa sổ giao diện người dùng sử dụng định nghĩa đã nhập cho dữ liệu hiển thị trong nhiều tab mô tả chính xác mức độ phức tạp của thuộc tính và mối quan hệ dữ liệu.

 • Đầy đủ chức năng (tìm kiếm, thêm, sửa, xóa) thao tác với dữ liệu.

THIẾT KẾ THEO KIỂU WYSTWYG

 • Bố cục từng tab trong cửa sổ bằng công cụ lưới (tách, gộp ô lưới).

 • Kéo-thả từng trường vào ô của lưới.

 • Thay đổi bí danh & cấu hình trường một cách nhanh chóng.

 • Xem trước cửa sổ trước khi lưu.

Drawing tool that help you define customer's business by draw all steps of process in an intuitive and user-friendly way. Zilcode, No-code

Z-LUỒNG CÔNG VIỆC

Công cụ vẽ giúp bạn xác định hoạt động kinh doanh của khách hàng bằng cách vẽ tất cả các bước của quy trình theo cách trực quan và thân thiện với người dùng.

​THIẾT KẾ TRỰC QUAN

 • Xác định quy trình công việc bằng cách vẽ bước và chuyển chúng theo dòng có mũi tên.

 • Xác định trực quan, chỉnh sửa trực quan và kết quả trực quan.

​CHỈ DẪN TUẦN TỰ

 • Hướng dẫn từng bước theo quy trình để đảm bảo không bỏ sót hoặc bỏ sót thao tác nào.

 • Dễ dàng biết bạn đang ở bước nào và xem rõ bước tiếp theo cần làm gì.

The studio that user can define (table, column, view, sp...) and store their-own data sheet on the cloud. zCloudData also provides standard API allows other apps to read and write data via web. Zilcode, no-code

Z- DỮ LIỆU ĐÁM MÂY

Studio cho phép người dùng xác định (bảng, cột, chế độ xem, store procedure...) và lưu trữ bảng dữ liệu của riêng họ trên đám mây.

z-dữ liệu đám mây cũng cung cấp các API tiêu chuẩn cho phép các ứng dụng khác đọc và ghi dữ liệu qua web

​KHO ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU

 • Truy cập dữ liệu với giao thức API tiêu chuẩn, giúp:

 • Truy cập đầy đủ dữ liệu

 • Xác thực dựa trên mã thông báo (Token)

 • Hỗ trợ đầy đủ các chức năng của SQL

Design report tool like word processing software but on web. User can create report for their own with visual interface and then easily share the results to other. Zincode, no-code.

Z-BÁO CÁO

Công cụ báo cáo thiết kế như phần mềm xử lý văn bản nhưng trên web. Người dùng có thể tạo báo cáo cho riêng mình với giao diện trực quan và sau đó dễ dàng chia sẻ kết quả với người khác.

LÀM VIỆC QUA GIAO THỨC WEB

 • Hỗ trợ nhiều kiều dữ liệu hoặc các dịch vụ dữ liệu.

 • Giao thức trực quan WYSTWYG

 • Xem trước trên web

QUẢN TRỊ VÀ CHIA SẺ QUA MÁY CHỦ

 • Lưu trữ báo cáo tại máy chủ

 • Gọi từ bất kỳ điểm nào trong ứng dụng

 • Kết quả báo cáo kết xuất rất nhanh

Z-BẢN ĐỒ

Chức năng xem bản đồ cho bất kỳ ứng dụng nào cần thông tin vị trí.

Chức năng chỉnh sửa bản đồ cho ứng dụng này cần thu thập và quản lý dữ liệu không gian

Map view functions for any app need location information Map editor functions for nay app need collecting and manage spatial data. Zilcode, no-code

TƯƠNG TÁC TUYỆT VỜI VỚI BẢN ĐỒ

 • Liên kết 1-1 giữa thuộc tính và dữ liệu bản đồ

 • Hỗ trợ cả bản đồ 3D và 2D

CHỈNH SỬA NÂNG CAO CHO BẢN ĐỒ

 • Chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu trên bản đồ web

 • Công cụ chỉnh sửa không gian đầy đủ cho ứng dụng bản đồ phức tạp.

Full function as web app with an optimized interface for mobile users Easy download and install from AppStore (iOS) or PlayStore (Android). Zilcode, No-code

Z-DI ĐỘNG

Có đầy đủ chức năng như ứng dụng trên web với giao diện tối ưu cho người dùng di động.

Dễ dàng tải và cài đặt từ AppStore (iOS) hoặc PlayStore (Android).

bottom of page