top of page
Configurable  tool that creates from simple to complex app input UI window directly from customer's datasheet by select drag-drop corresponding tables and columns to the window layout. Zilcode, no-code, Z-form

Z-BIỂU MẪU

Công cụ cấu hình tạo ra các cửa sổ giao diện từ những ứng dụng đơn giản đến phức tạp trên cơ sở dữ liệu của khách hàng bằng cách kéo-thả trong một cửa sổ định với các dòng cột đã được định sẵn.

Determine your data tables are locating in any common database (Oracle, MsSQL, Postgres...) or Excel data sheet (see how with zCloudData). Zilcode, no-code

Khai thác dữ liệu hiệu quả

Xác định bảng dữ liệu của bạn đang được định vị trong bất kỳ cơ sở dữ liệu chung nào (Oracle, MsSQL, Postgres...) hoặc bảng dữ liệu Excel (xem cách thực hiện với zCloudData).

Cách thức nhập liệu

Nhập tất cả thông tin cột của dữ liệu (tên, bí danh, khóa chính, mối quan hệ, kiểu dữ liệu…). Sau khi nhập, định nghĩa có thể được tinh chỉnh.

Import all data’s columns information (name, alias, primary key, relationship, data type…). After import, the definition can be refined. Zilcode, no-code
Drag & drop field from imported-tables definition to illustrate data information in related-tabs that describe exactly their relationships. Zilcode, no-code

Cách thiết kế cửa sổ và tab

Kéo và thả trường từ định nghĩa bảng đã nhập để minh họa thông tin dữ liệu trong các tab liên quan, mô tả chính xác mối quan hệ của chúng

... và sử dụng dễ dàng

Chọn, Tìm kiếm, Thêm, Chỉnh sửa, Xóa, Sắp xếp, Lọc... tất cả dữ liệu trong một cửa sổ từ các mục lớn đến các mục con.

Select, Search, Add, Edit, Delete, Sort, Filter... all data in one window from parent to child tabs. Zilcode, no-code
bottom of page