top of page

Z-DỮ LIỆU ĐÁM MÂY

Cho phép người dùng tạo và thiết kế cơ sở dữ liệu thông qua giao thức web mà không cần kết nối trực tiếp. Z-Dữ liệu đám mây (Z-CLOUDDATA) cũng cung cấp giao diện REST API cho phép các ứng dụng khác thực thi câu lệnh SQL đọc và ghi dữ liệu qua giao thức web.

Quản lý dữ liệu qua web

Công cụ cho phép người dùng tạo và thiết kế cơ sở dữ liệu một cách trực quan như tạo bảng, dạng xem... tất cả trên nền web

design databases visually as tables, views
Visualize, drag-drop to create relationship between tables

Thiết kế mối quan hệ bảng và chế độ xem trực quan

Trực quan hóa và kéo thả để tạo mối quan hệ giữa các bảng

Xuất, nhập từ Excel

Đọc và tải dữ liệu trực tiếp từ tệp Excel. Tự động phát hiện và chỉ ra xác thực dữ liệu trực tuyến chính xác

Read and load data direct from Excel file
Write and run SQL statement and see results right on web

Truy vấn nhanh chóng

Viết và chạy câu lệnh SQL và xem kết quả ngay trên web

bottom of page