top of page

DÀNH CHO QUẢN TRỊ

ZILCODE


MỤC LỤC

1. Truy nhập hệ thống

1.1. Đăng nhập hệ thống

1.2. Các ứng dụng hệ thống

2. Cloud Data

2.1. Bảng dữ liệu

2.1.1. Tạo mới bảng dữ liệu

2.1.2. Thao tác với bảng

2.2. Khung nhìn (View)

2.2.1. Tạo khung nhìn mới

2.2.2. Thao tác với khung nhìn

3. UM – Quản trị ứng dụng

3.1. My Company – Thông tin công ty

3.2. Service – Dịch vụ dữ liệu

3.2.1. Table

3.2.2. Column

3.3. User

3.4. Role

3.5. Application

3.5.1. Window (Form)

3.5.2. Window (Layout)

3.5.3. Menu

3.5.4. Domain

3.6. Application Wizard

3.6.1. Bước 1 - Data Service

3.6.2. Bước 2 - Domain

3.6.3. Bước 3 – App Layout

3.6.4. Bước 4 – App Design

3.6.5. Bước 5 – Role & Permission

3.7. Calendar

4. Workflow

4.1. Tạo mới workflow

4.2. Thiết kế workflow

5. Report

5.1. Tạo mới report

5.2. Thiết kế report

5.2.1. Report Title

5.2.2. Report variable

5.2.3. Report Data Band

5.2.4. Data Filter & Sort

5.2.5. Xem trước báo cáo

5.3. Sử dụng report trong ứng dụng

6. Analyst

6.1. Tạo mới analyst

6.2. Thiết kế analyst

6.3. Sử dụng analyst trong ứng dụng

   

1. Truy nhập hệ thống

1.1. Đăng nhập hệ thống

 


 • Điền thông tin Username, Password và bấm Login để đăng nhập

 • Tích ô check Remember để lưu Username và Password cho những lần đăng nhập sau

1.2. Các ứng dụng hệ thống

 • Để tạo và cấu hình ứng dụng, người quản trị sử dụng các ứng dụng hệ thống trên thanh công cụ bao gồm

 


 •  Ứng dụng Cloud Data – Tạo và quản lý các bảng dữ liệu trên dịch vụ của Core

 •  Ứng dụng User Manager – Tạo và quản lý ứng dụng

 •  Ứng dụng Workflow Manager – Tạo và quản lý workflow

 •  Ứng dụng Report Designer – Tạo và quản lý báo cáo

 •  Ứng dụng Data Analyst – Tạo và phân tích dữ liệu

Bấm vào biểu tượng tương ứng để mở ứng dụng

Tài liệu này sẽ hướng dẫn sử dụng các ứng dụng nói trên để tạo và cấu hình một ứng dụng

2. Cloud Data

Là ứng dụng hệ thống giúp người quản trị Tạo và quản lý các bảng dữ liệu trên dịch vụ đám mây do Core cung cấp – Cloud Data. Với Cloud Data người dùng có thể định nghĩa và lưu trữ dữ liệu dưới dạng các bảng dữ liệu hoặc kết hợp các bảng để tạo view.

 


Cloud Data cho phép người dùng tổ chức các bảng dữ liệu theo thư mục giống như khi quản lý file trên máy tính. Người dùng có thể tự do tạo thư mục bằng cách bấm New Folder

 


Nhập tên folder cần tạo và bấm ✓ để tạo mới, bấm 🞨 để hủy bỏ.

2.1. Bảng dữ liệu

2.1.1. Tạo mới bảng dữ liệu

Để tạo bảng dữ liệu bấm NewTable. Có 3 cách tạo bảng dữ liệu: (1) Design table, (2) From Template, (3) From Excel File

 


Thiết kế bảng dữ liệu

Chọn Design Table để thiết kế bảng dữ liệu

 


Nhập tên và alias của bảng dữ liệu sau đó bấm NewField để tạo mới trường dữ liệu cho bảng, bấm để xóa trường dữ liệu. Nhập các giá trị sau để tạo trường dữ liệu mới

Column Name: tên trường

Alias: Bí danh

Data Type: Kiểu dữ liệu

Length: độ dài dữ liệu

AllowNull: Cho phép để trống

Primary Key: Là khóa chính và Increment nếu khóa chính là tự tăng

Sau khi nhập đủ các thông tin nói trên bấm Save để tạo bảng mới.

Tạo bảng từ file mẫu

Thay vì phải nhập lần lượt toàn bộ các thông tin khi thiết kế bảng, bạn có thể tạo bảng bằng cách load các thông tin nói trên từ file mẫu. Bấm đường link Sample Exel File để download file mẫu này

 


Bạn hiệu chỉnh lại nội dung file mẫu này cho đúng với thông tin bảng bạn muốn tạo sau đó chọn Create Table From Template File để tạo bảng mới

Tạo bảng từ file excel

Nếu có sẵn dữ liệu trên file excel bạn có thể tạo bảng dữ liệu từ file excel bằng cách chọn Create Table From Excel Sheet sau đó chọn file excel chứa dữ liệu

 


Hệ thống sẽ tự động đọc dòng đầu tiên trong file dữ liệu excel làm tên cột của bảng dữ liệu và liệt kê trong tab Fields. Nếu chưa đúng chọn RowHeader để hệ thống sẽ đọc lại dòng dữ liệu tên cột theo giá trị này. Điều chỉnh lại các giá trị trong danh sách cột cho đúng sau đó chuyển sang tab Data để kiểm tra dữ liệu được đọc từ nội dung file.

 


Bấm Check Data để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Những dữ liệu hợp lệ sẽ chuyển mầu xanh còn dữ liệu không hợp lệ sẽ chuyển mầu đỏ. Click đúp vào dữ liệu để chỉnh sửa nếu có sự sai sót. Nếu tất cả dữ liệu đều được kiểm tra hợp lệ, bấm Import

 


Bấm Ok để thực hiện tạo bảng và import dữ liệu

2.1.2. Thao tác với bảng

Sau khi tạo bảng bạn có thể thao tác với bảng bằng cách chọn bảng và bấm phải chuột

 


 • Chọn Open để mở bảng dữ liệu

 


Bạn có thể thao tác với bảng dữ liệu như thêm mới, sửa đổi, xóa, tìm kiếm… (Xem thêm)

 • Chọn Information để xem thông tin chung của bảng dữ liệu

  • Chọn Design để xem và thay đổi cấu trúc bảng

 


Các định nghĩa cột của bảng liệt kê trong tab Fields. Bạn có thể thêm, sửa xóa định nghĩa cột ở tab này

Để tạo Index cho bảng bạn vào tab Indexs

(Index là một thiết đặt cho phép tìm nhanh chóng dữ liệu trong bảng theo cột đã được index. Index được tạo ra để tăng tốc độ tìm kiếm dữ liệu tuy nhiên tốc độ thêm và sửa dữ liệu sẽ bị giảm. Mặc định một bảng dữ liệu luôn có một Index với thuộc tính Unique tương ứng với Khóa chính)

 


Bấm NewIndex để thêm mới index, bấm để xóa index

Để tạo Trigger cho bảng bạn vào tab Trigger

(Trigger là một thủ tục SQL được thực thi ở phía server khi có một sự kiện cập nhật vào bảng dữ liệu như Insert, Delete, hay Update. Trigger được sử dụng để tự động hóa một thao tác nào đó khi bảng dữ liệu có thay đổi)

 


Bấm NewTrigger để thêm mới trigger, bấm để xóa trigger

 • Chọn Move để di chuyển bảng

 


Chọn thư mục cần chuyển đến và bấm Move để chuyển bảng dữ liệu

 • Chọn Delete để xóa bảng

 


Bấm Ok nếu bạn thực sự muốn xóa, bấm Cancel để hủy bỏ

 • Chọn Import để thêm dữ liệu vào bảng có sẵn từ file excel

 


Chọn sheet cần import, row header sau đó ánh xạ các trường dữ liệu tương ứng với các cột nào trong file excel và bấm Import để thực hiện. Dữ liệu từ file excel sẽ được thêm vào bảng dữ liệu.

2.2. Khung nhìn (View)

2.2.1. Tạo khung nhìn mới

Để tạo khung nhìn bấm NewView

 


Tích chọn những bảng dữ liệu liên quan đến việc tạo khung nhìn ở hộp list bên trái sẽ được vẽ trong khung hiển thị bên phải mô tả tên bảng và các cột của bảng cũng mối quan hệ giữa chúng (nếu có)

Chọn/bỏ chọn các cột dữ liệu muốn đưa vào khung nhìn. Câu lệnh SQL của khung nhìn sẽ được cập nhật.

Trong trường hợp bạn muốn tạo khung nhìn trực tiếp từ câu lệnh SQL, chuyển sang tab SQL và nhập trực tiếp câu lệnh.

 


Nhập tên khung nhìn, mô tả sau đó bấm Save để tạo mới khung nhìn

2.2.2. Thao tác với khung nhìn

Sau khi tạo khung nhìn bạn có thể thao tác với khung nhìn bằng cách chọn một khung nhìn và bấm phải chuột

 


 • Chọn Open để mở khung nhìnBạn có thể thao tác với khung nhìn … (Xem thêm)

 • Chọn Information để xem thông tin chung của khung nhìn

 


 • Chọn Design để xem và thay đổi khung nhìn

 


 • Chọn Move để di chuyển khung nhìn

 


Chọn thư mục cần chuyển đến và bấm Move để chuyển bảng dữ liệu

 • Chọn Delete để xóa khung nhìn

 


Bấm Ok nếu bạn thực sự muốn xóa, bấm Cancel để hủy bỏ

 • Chọn Edit Alias để bổ sung alias cho các cột của field

 


Nhập các alias tương ứng với các cột của khung nhìn và bấm Save để lưu

3. UM – Quản trị ứng dụng

Um là ứng dụng cho phép người quản trị quản lý tất cả các thành phần liên quan đến ứng dụng bao gồm các thành phần:

 


 • My Company: Thông tin công ty

 • Servers: Khai báo các dịch vụ dữ liệu sẽ sử dụng

 • User: Người dùng

 • Role: Vai trò

 • Application: Xây dựng ứng dụng

 • Theme: Mầu sắc giao diện cho ứng dụng

 • Calendar: Lịch làm việc

 • License: Thông tin bản quyền

3.1. My Company – Thông tin công ty Khi đăng ký sử dụng Core người dùng sẽ cần khai báo mã khách hàng (ClientCode). ClientCode là chuỗi ký tự ngắn gọn duy nhất để định danh khách hàng (thông thường là tên viết tắt). Ngoài ClientCode bạn có thể bổ sung các thông tin khách trong My Company như

 • Company Name: Tên công ty

 • ClientCode: Mã khách hàng

 • Description: Mô tả

 • Theme: Màu sắc kiểu dáng cho các ứng dụng hệ thống

 • Backgroud Image: Ảnh nền của trang chủ

 • Icon Image: Ảnh đại diện (logo) của khách hàng

Bấm Save để lưu các thông tin đã chỉnh sửa

Nếu khách hàng có nhiều phòng ban, bạn có thể định nghĩa trong phòng ban trong Group. Group là một cấu trúc phân cấp hình cây

 


Bấm AddGroup để thêm group mới. Nhập thông tin

 • GroupName: Tên group

 • Description: Mô tả

 • ParentGroup: Group cha

 • HasChildren: Có group con hay ko?

Bấm Save để lưu Group

3.2. Service – Dịch vụ dữ liệu

Service là các dịch vụ cung cấp dữ liệu qua web mà ứng dụng có thể truy cập được. Core hỗ trợ các service sau:

 • Service dữ liệu

  • Cloud Data: Do Core cung cấp sẵn

  • SQL: Dịch vụ dữ liệu khách hàng tự xây dựng theo chuẩn Odata

 • Service bản đồ

  • MapServer: Map service của Esri

  • Feature Server: Feature service của Esri

  • WebMap: Webmap của Esri

 


CloudService là dịch vụ dữ liệu do Core cung cấp sẵn. Core đã khai bao sẵn các tham số của dịch vụ này, bạn không cần khai báo gì thêm. Đối với các service bạn phải tự khai báo các tham số:

 • ServiceName: Tên serivce

 • ServiceType: Kiểu service

 • UrlView: Đường dẫn xem dữ liệu

 • UrlEdit: Đường dẫn sửa dữ liệu

Bấm Save để lưu lại các sửa đổi.

Một service sẽ cung cấp truy nhập để một hoặc nhiều bảng dữ liệu, bạn cần import cấu hình của các bảng trước khi sử dụng. Bấm Import Table để import cấu hình

 


Hệ thống sẽ liệt kê tất cả các bảng và view đã định nghĩa trong CloudData. Bạn tích chọn bảng cần import cấu hình lưu ý mỗi bảng chỉ cần import cấu hình 1 lần. Bấm Ok để thực hiện import cấu hình các bảng đã chọn

3.2.1. Table

Một bảng dữ liệu sau khi import sẽ có các cấu hình của bản thân bảng dữ liệu và cấu hình của các cột như sau:

 


 • Column Kvhc: Tên cột xác định Khu vực hành chính của dữ liệu nếu có (Dùng khi phân quyền theo Kvhc)

 • Column Key: Tên cột xác định khóa chính của dữ liệu

 • Column Code: Tên cột xác định giá trị đại diện dễ nhớ phân biệt với các dữ liệu khác (nếu có)

 • Column Display: Tên cột xác định giá trị hiển thị khi bảng dữ liệu được sử dụng như một bảng tra cứu lookup (nếu có)

 • Tree Column: Tên cột được sử dụng khi dữ liệu có phân cấp dạng cây, trỏ đến giá trị của bản ghi parent.

 • UrlView, UrlEdit: Đường dẫn truy nhập dữ liệu được tự tính từ service của table

 • Attachments: Dữ liệu có file đính kèm hay không?

 • Domain table: Bảng dữ liệu được dùng làm bảng tra cứu lookup hay không?

 • Table Geo: Bảng dữ liệu bản đồ tương ứng (chỉ dùng với ứng dụng có bản đồ)

 • OnChange: Customize được gọi khi có sự thay đổi về dữ liệu (Thêm, sửa, xóa)

 • Table Type: Kiểu bảng có những kiểu sau Table (Bảng thông thường), View (Khung nhìn), Point (Dữ liệu đồ họa dạng điểm), Polyline (Dữ liệu đồ họa dạng đường), Polygon (Dữ liệu đồ họa dạng vùng)

 • Service: Dịch vụ dữ liệu dùng để truy nhập bảng

 • Column Workflow: Dùng để phân biệt workflow khi có nhiều workflow kết hợp với bảng dữ liệu

 • Column LinkLayer: Dùng để phân biệt lớp bản đồ (layer) khi có nhiều lớp bản đồ kết hợp với bảng dữ liệu

Bạn có thể hiệu chỉnh lại hoặc bổ sung các cấu hình nói trên và bấm Save để lưu lại. Nếu bảng dữ liệu nguồn có sự thay đổi như cập nhật thêm cột dữ liệu bấm Add Missing Columns để thêm cấu hình của những cột dữ liệu này.

3.2.2. Column

Với mỗi cột dữ liệu sẽ có các cấu hình sau:

 


 • Column Name: Tên của cột dữ liệu

 • Alias: Tên hiển thị của cột dữ liệu

 • Column Type: Kiểu dữ liệu của cột: Interger: Số nguyên, Number: Số thập phân, String: chuỗi, Datetime: Ngày tháng

 • Column Index: Số thứ tự của cột

 • Primary Key: Có phải là khóa chính

 • Is From Domain: Có phải giá trị cột lấy từ một domain

 • Domain Table/Foreign Table: Nếu IsFromDomain=Y chọn domain trong Domain Table để xác định các giá trị hợp lệ. Nếu IsFromDomain=N chọn bảng ngoại trong Foreign Table để xác định các giá trị hợp lệ

 • Is NotNull: Giá trị của cột được phép để trống?

 • GraphicLink: Là cột liên kết đồ họa?

 • ColumnGeo: Liên kết với cột độ họa nào? Chỉ chọn được khi Table có thuộc tính TableGeo

 • ColumnParent: Cột có liên quan đến cột hiện tại. Chỉ dùng trong trường hợp giá trị của cột hiện tại được tính toán theo các giá trị của cột khác

3.3. User

Để quản lý người dùng của hệ thống bạn vào phần User. Người dùng được tổ chức theo Group

 


Để tạo người dùng mới bấm Add User, và nhập các thông số

 • UserName: Tên người dùng

 • Password: Mật khẩu đăng nhập

 • Phone number: Điện thoại liên hệ

 • Email: Địa chỉ email

 • Description: Mô tả

 • Group: Nhóm của người dùng

Bấm save để lưu lại các thay đổi. Với mỗi người dùng bạn cũng có thể phân quyền được truy nhập kvhc nào bằng cách check kvhc tương ứng trong cây Khu vực hành chính

3.4. Role

Những dùng có cùng vai trò sẽ có cùng một Role.  Role là cơ sở để phân quyền cho người dùng

 


Bấm Add Role để tạo mới người dùng và nhập các thông số

 • Role Name: Tên vai trò

 • Description: Mô tả vai trò

Chọn một vai trò ở danh sách bên trái và

 • Tab User: check hộp kiểm tương ứng với người dùng để phân vai trò cho người dùng,. Bạn có thể check một hoặc nhiều người dùng.

 • Tab Applications: Check Show All để hiển thị tất cả các ứng dụng và check hộp kiểm tương ứng với ứng dụng mà người dùng thuộc vai trò có quyền truy nhập.

Chọn một ứng dụng để tiếp tục phân quyền chi tiết hơn

 • Tab Tables: Chọn bảng dữ liệu cho phép người dùng thuộc vai trò được phép truy cập. Chú ý nếu không chọn bảng dữ liệu nào người dùng có quyền truy cập toàn bộ bảng dữ liệu. Check vào một bảng tương ứng để giới hạn quyền truy nhập vào bảng dữ liệu đó.

 


Bỏ check quyền mà bạn không muốn người dùng thuộc vai trò có quyền truy nhập: ADD: Thêm mới, DELETE: Xóa, EDIT: Hiệu chỉnh, LINK: Liên kết, SEARCH: Tìm kiếm, VIEW: Xem.

 • Tab MenuItem/Shortcut/MenuTool: Chọn trình đơn/trình đơn tắt/trình đơn công cụ cho phép người dùng thuộc vai trò được phép truy cập. Khi người dùng mở ứng dụng, họ chỉ nhìn được những MenuItem/Shortcut/MenuTool này

 


3.5. Application

Application chính là nơi mà người dùng cấu hình để tạo ứng dụng trong Core. 

Để tạo mới ứng dụng bấm Add Application. Nhập các cấu hình sau:

 • Application name: Tên ứng dụng

 • Description: Mô tả

 • Order No: Số thứ tự

 • Theme: Giao diện mầu sắc: Light Theme, Dark Theme, Migrate Light, Migrate Dark, Core Theme

 • Appliation Type: Kiểu ứng dụng: NoMap: ứng dụng không có bản đồ, HasMap: ứng dụng có bản đồ

 • Application Type: Ô hiển thị của ứng dụng trong desktop. Click vào ô để thay đổi icon và màu sắc

Bấm Save để lưu thay đổi

Một ứng dụng sẽ bao gồm các thành phần sau

 • Windows: Cửa sổ

 • Menus: Trình đơn

 • Workflow: Quy trình

 • Domains: Bảng tra

 • Maps: Bản đồ (nếu có)

Lưu ý bạn có thể định nghĩa tất cả các thành phần trên thông qua tiện ích wizard bằng cách bấm Wizard

3.5.1. Window (Form)

Window là cửa sổ trình bày dữ liệu của ứng dụng, window gồm nhiều tab mỗi tab tương ứng với dữ liệu của một table hoặc view. Để thêm mới một window, click vào  bên cạnh mục Window của ứng dụng

 


Nhập các thông tin:

 • Window Name: Tên cửa sổ

 • Description: Mô tả

 • Window Type: Kiểu cửa sổ: FORM: Cửa sổ thông thường, REPORT: Cửa sổ mở báo cáo, LINKURL: Cửa sổ mở liên kết url, SEARCH: Cửa sổ tìm kiếm, ANALYST: Cửa sổ phân tích, CUSTOMIZE: Cửa sổ tự viết kiểu customize, PLUGIN: Cửa sổ tự viết kiểu plugin

Bấm Save để thêm mới cửa sổ. Để xây dựng tab cho cửa sổ bấm Build Tabs

 


Chọn bảng dữ liệu hiển thị trong tab chính ở combo chọn Main Tab. Check chọn các bảng dữ liệu của tab con trong danh sách các bảng dữ liệu được liệt kê. Một cửa sổ sẽ bao gồm 1 tab chính và các tab phụ. Bấm Build để tạo các tab tương ứng với các bảng dữ liệu đã chọn. Bấm Add Missing-Fields để bổ sung các trường dữ liệu vào các tab đã có.

 


Các tab build tự động sẽ chỉ bao gồm cấu hình cơ bản nhất. Để tinh chỉnh chọn 1 tab trong danh sách tab và bấm  để sửa đổi.

3.5.1.1. Tab

Tab là nơi trình bày dữ liệu của một bảng, một tab sẽ có nhiều field mỗi field tương ứng với một cột của bảng.

 


Minh họa Các thông số cấu hình của Tab:

 • TabName: Tên tab

 • Description: Mô tả

 • Layout Column: Số cột dàn trang khi hiển thị dạng form (mặc định =2)

 • TabLabel: Vị trí hiện tab trong cửa sổ (tab đầu tiên bắt buộc TabLabel=0, tham khảo hình vẽ)

 • OrderNo: Số thứ tự tab xuất hiện trong cửa sổ

 • Line per page: Số lượng bản ghi xuất hiện khi hiển thị tab dưới dạng bảng

 • Is Collapse: Co nhỏ tab khi hiển thị cửa sổ

 • Is Show Form: Hiển thị dạng Form khi mở cửa sổ

 • Is Single Line Edit: Hiệu chỉnh từng dòng

 • ParentTab: Tab cha mà tab hiện tại có liên kết

 • Parent Link Table: Bảng dữ liệu của tab cha

 • Parent Link Field: Trường liên kết của bảng dữ liệu tab cha

 • Table: Bảng dữ liệu của tab

 • Child Link Field: Trường liên kết củ bảng dữ liệu con

 • Is Intermediate Tab: Bảng dữ liệu của tab là bảng trung gian trong liên kết n-n

 • IntermediateTable: Bảng dữ liệu trung gian trong liên kết n-n

 • Parent Intermediate Field: Trường liên kết tới bảng dữ liệu của tab cha

 • Child Intermediate Field: Trường liên kết tới bảng dữ liệu của tab con

 • WhereClause: Giới hạn dữ liệu khi hiển thị trong tab bằng điều kiện where

 • FilterField: Cấu hình các filters theo trường dữ liệu vào tab

 • OrderByField: Sắp xếp theo trường dữ liệu nào. Chọn ASC theo thứ tự tăng dần, DESC theo thứ tự giảm dần

Bấm Save để lưu lại các thay đổi.

3.5.1.2. Field

Field là một ô nhập liệu tương ứng với một cột trong bảng dữ liệu. Chọn một field trong danh sách và bấm  để sửa đổi

 


Field có các cấu hình sau:

 • FieldName: Tên trường (tên trường bắt buộc trùng với tên cột của bảng)

 • Alias: Tên hiển thị

 • Column: Cột của bảng dữ liệu ứng với trường

 • Order No: Số thứ tự hiển thị trên Form

 • FieldType: Kiểu trường chọn một trong danh sách sau

  • Number: Kiểu số

  • String: Kiểu chữ

  • Date: Kiểu ngày

  • DateTime: Kiểu ngày giờ

  • CheckBox: Kiểu hộp check

  • TextArea: Kiểu chữ nhiều dòng

  • Editor: Kiểu html

  • QRCode: Kiểu mã QR

  • ComboBox: Kiểu chọn combo. Danh sách các giá trị lựa chọn sẽ được lấy theo hai cách:

   • Cách 1: Từ domain định nghĩa trước, trong phần [3.2.2] check chọn IsFromDomain và chọn domain tương ứng trong DomainTable. Domain chứa các giá trị được định nghĩa trong [3.7].

   • Cách 2: Từ bảng dữ liệu có sẵn, trong phần [3.2.2] không check IsFromDomain và chọn bảng tương ứng trong ForeignTable. Các giá trị sẽ được lấy từ cột được chọn là ColumnKey và ColumnDisplay của bảng được chọn


 • Search: Kiểu tìm kiếm, cấu hình giống cách 2 của ComboBox và chọn cửa sổ tìm kiếm trong Foreign Window

  • Tree: Kiểu cây phân cấp, cấu hình giống cách 2 của ComboBox và cây phân cấp được xây dựng theo TreeColumn

 • FieldGroup: Nhóm trường. Các trường có cùng giá trị FieldGroup sẽ cùng một nhóm

 • FieldLength: Độ dài dữ liệu được phép nhập (số ký tự)

 • DisplayField: Độ dài của ô dữ liệu (Số pixel)

 • DefaultValue: Giá trị mặc định

 • PlaceHolder: Hướng dẫn nhập liệu

 • VFormat: Định dạng dữ liệu nhập

The pattern attribute of the <input> element allows you to add basic data validation without resorting to JavaScript. It works by matching the input value against a regular expression. A regular expression is a formalized string of characters that define a pattern. For example [a-zA-Z0-9]+ is a pattern that matches against a string of any length, as long as the string contains only lowercase letters (a-z), uppercase letters (A-Z), or numerals (0-9).

 • Match [a-zA-Z0-9]+

  • htmlcodetutorial

  • Mississippi

  • 12BuckleMyShoe34

  • 8675309

 • Do not match [a-zA-Z0-9]+

  • https://html.com

  • Mrs. Ippi

  • 1, 2, Buckle My Shoe!

  • (321) 867-4309

 • ForeignWindow: Cửa sổ được gọi khi kiểu trường là Search

 • ParentField: Trường có liên quan đến trường hiện tại

 • WhereFieldName: Sử dụng phối hợp với ParentField để tạo thành hai ComboBox có liên hệ cha con

 • IsDisplay: Có hiển thị

 • IsDisplayGrid: Có hiển thị trên lưới

 • IsSearch: Có hiển thị trong hộp thoại tìm kiếm

 • IsSearchTongHop: Có hiển thị trong hộp thoại tìm kiếm tổng hợp

 • IsRequire: Bắt buộc nhập giá trị khi thêm mới hoặc chỉnh sửa

 • IsReadOnly: Chỉ đọc (không sửa được)

 • IsFrozen: Đóng băng trường khi hiển thị dạng Grid

 • DisplayLogic: Là công thức tính quy định trường có hiển thị hay không

 • DisableLogic: Là công thức tính quy định trường có sửa được hay không

 • Calculation: Là công thức tính lại giá trị của trường khi trường parent có thay đổi

Bấm Save để lưu lại

3.5.1.3. MenuTool

Trong một tab có thể có một hoặc nhiều menutool. Thông thường các menu tool được sử dụng khi cần thực hiện một tác vụ customize nào đó. (Customize là việc viết code để thực hiện theo yêu cầu riêng)

 


Các cấu hình của MenuTool:

 • MenuItemName: Tên menu

 • MenuParent: Menu cha

 • OrderNo: Số thứ tự

 • Description: Mô tả

 • IsSummary: Là menu cha

 • Icon: Biểu tượng của menu

 • Customize: Component chứa code customize

 • DisplayLogic: Là công thức tính quy định menu có hiển thị hay không.

3.5.2. Window (Layout)

Theo mặc định các ô nhập liệu trong window sẽ được dàn trang chia thành cột theo thứ tự từ trái qua phải quy định bởi OrderNo của field. Bạn có thể tự thiết kế lưới layout cho window bằng cách bấm Layout Design


 

Để tạo lưới layout cho từng tab bạn chọn tab sau đó click Create Layout

 


Nhập số hàng và số cột của và bấm Ok để tạo lưới layout

 


Bạn có thể chọn ô lưới bằng cách click vào vị trí tương ứng sau đó bấm phải chuột và chọn các thao tác sau để thay đổi lưới layout:

 • Merge: Gộp hai hoặc nhiều ô liền kề nhau

 • Unmerge: Bỏ gộp

 • Add row: Thêm hàng ở vị trí hiện tại

 • Add column: Thêm cột ở vị trí hiện tại

 • Delete row: Xóa hàng ở vị trí hiện tại

 • Delete column: Xóa cột ở vị trí hiện tại

Sau khi chỉnh sửa lưới layout, bạn kéo thả các ô nhập ở danh sách bên phải vào ô lưới mà bạn muốn. Click đúp vào nhãn của ô nhập để thay đổi ngay alias của ô nhập. Trong trường hợp có cấu hình field group (nhóm ô nhập) khi bạn kéo thả field group vào một ô lưới layout, một lưới layout con sẽ được tạo ra vào đúng vị trí bạn vừa kéo thả. Bạn làm việc với lưới layout con này giống như lưới layout bình thường.

Bấm Preview để xem trước kết quả design layout. Bấm Delete Layout để xóa layout. Bấm Save để lưu layout

3.5.3. Menu

Menu là trình đơn chính của một ứng dụng bạn tạo mới menu bằng cách bấm  bên cạnh mục Menu. Các menu là một cấu trúc cây

 


Các thông số của menu

 • Menu name: Tên menu

 • Description: Mô tả

 • MenuType: Kiểu menu : Menu: menu thường, ShortCut: Menu xuất hiện ở vị trí ShortCut của ứng dụng, MapTool: menu của bản đồ

 • Icon: Biểu tượng của menu

 • MenuParent: Menu cha của menu hiện tại

 • OrderNo: Số thứ tự

 • Window: Cửa sổ được mở khi click menu

 • Customize: Component chứa code customize được thực thi khi click menu

 • IsSummary: Menu là một menu cha

 • IsOpen: Menu được click ngay sau khi chạy ứng dụng

3.5.4. Domain

Domain là một danh sách các giá trị hợp lệ. Domain thường đường dùng trong ComboBox giúp người dùng lựa chọn giá trị hợp lệ trong danh sách. Bấm  cạnh mục Domain để tạo mới

 


Các thuộc tính của domain:

 • DomainName: Tên domain

 • DomainType: Kiểu domain

 • Domain: Nội dung, bấm … để hiệu chỉnh nội dung. Bấm để thêm mới một giá trị cho domain. Bấm để xóa.

 


 • DataType: Kiểu dữ liệu của domain: Test: Kiểu chữ, Number: Kiểu số

  • Key: Giá trị của domain

  • Value: Hiển thị của domain

 • IsConfig: Là domain của hệ thống?

3.6. Application Wizard

Wizard là tiện ích giúp bạn tạo mới ứng dụng trong Core bằng thực hiện theo trình tự các bước cần thực hiện. Trong Application bấm Wizard để bắt đầu thực hiện tạo ứng dụng theo trình tự các bước

3.6.1. Bước 1 - Data Service

Bước 1: hướng dẫn người dùng xác định dịch vụ dữ liệu cũng như các bảng dữ liệu sẽ dùng cho ứng dụng.

 


Check vào Show all để hiện thị các service đang có. Muốn ứng dụng sử dụng/không sử dụng service nào bạn check chọn/bỏ chọn tương ứng vào service đó. Nếu bạn muốn thêm service bấm Add Service để thực hiện

 


Nhập các thông tin cần thiết (xem 3.2) và bấm Save để thêm mới service.

Khi chọn một service ở list bên trái, danh sách bảng dữ liệu trong service đó sẽ được liệt kê ở list bên phải. Nếu bảng dữ liệu cần dùng chưa nằm trong danh sách này bạn có thể bấm Import Table để bổ sung.

 


Chọn bảng cần bổ sung và bấm Ok để import thông tin của bảng dữ liệu (xem 3.2)

Bấm Next để chuyển sang bước tiếp theo

3.6.2. Bước 2 - Domain

Bước 2: Cho phép bạn định nghĩa các domain sẽ sử dụng trong ứng dụng

 


Để tạo mới domain bấm Add Domain

 


Nhập các thông tin cần thiết (xem 3.5.4) và bấm Save để thêm mới domain.

Để chỉnh sửa các giá trị của domain bấm Edit Values. Xem 3.5.4 để thực hiện

 


Bấm Next để chuyển sang bước tiếp theo

3.6.3. Bước 3 – App Layout

Bước 3: Cho phép bạn định nghĩa layout - cách bố trí thành phần trong giao diện của ứng dụng

 


Layout mặc định của ứng dụng có bố trí như sau

 • Bên trái: Menu

 • Bên phải: Window

 • Bên trên: Short cut

 • Bên dưới: Trống

Để thay layout bạn click vào ô bắt kỳ và chọn Menu/Window/Shotcut để thiết lập lại vị trí của các thành phần trong ứng dụng

Click Clear để thiết đặt lại từ đầu

Bấm Next để chuyển sang bước tiếp theo

3.6.4. Bước 4 – App Design

Bước 4: Cho phép bạn tạo/chỉnh sửa các thành phần giao diện Menu/Window/Shotcut của ứng dụng trên cùng 1 giao diện

 


Tất cả các menu cũng như cửa sổ của ứng dụng sẽ được liệt kê, bạn có thể thêm mới hoặc chỉnh sửa ngay trên giao điện này.

3.6.4.1. Làm việc với Window

Để thêm mới cửa sổ cho ứng dụng bấm Add Window

 


Nhập các thông tin cần thiết (xem 3.5.1) và bấm Save để thêm mới window

Để chỉnh sửa window bấm Edit Window bạn có các lựa chọn

Bạn cũng có thể chỉnh sửa từng tab của window bằng cách chọn tab tương ứng và bấm Edit Tab xem 3.5.1.1

3.6.4.2. Làm việc với menu/shortcut

Để chỉnh sửa menu bấm Edit tương ứng trong menu hoặc short cut.

 


Xem 3.5.3 để thao tác thêm sửa menu

Bấm Next để chuyển sang bước tiếp theo

3.6.5. Bước 5 – Role & Permission

Bước 4: Cho phép bạn tạo role và gán quyền role trong ứng dụng

 


Xem 3.4 để thực hiện gán quyền cho role

3.7. Calendar

Calendar là một tiện ích cho phép lưu và nhắc nhở các công việc cần làm trong tương lai bằng cách ghi chú vào lịch làm việc. Để tạo lịch mới bấm Calendar trên thanh công cụ. Bấm Add Calendar để tạo mớiNhập tên và mô tả và bấm Save để thêm mới calendar.

Để có thể sử dụng calendar bạn cần phân quyền cho người sử dụng. Để phân quyền calendar bấm My Company trên thanh công cụ và chọn một nhóm ở mức lá (không có nhóm con) trong phần Group

 


Check chọn Calendar mà nhóm được quyền sử dụng. Check ReadOnly nếu nhóm người dùng chỉ có quyền xem lịch

4. Workflow

Là ứng dụng hệ thống giúp người quản trị tạo và quản lý các quy trình nghiệp vụ của một ứng dụng. Workflow là một loạt các bước làm việc theo trình tự được định nghĩa trước.

 


4.1. Tạo mới workflow

Chọn application ở list bên trái và bấm  bên cạnh đó để thêm mới workflow

 


Nhập các thông tin để tạo workflow

 • Workflow name: Tên workflow

 • Description: Mô tả

 • Duration: Thời gian cần hoàn thành

 • Time unit: Đơn vị tính thời gian của Duration lựa chọn: Ngày, Giờ, Phút

 • Application: Ứng dụng của workflow

 • Window: Cửa sổ thông tin của workflow (Xem phần Workflow của tài liệu hướng dẫn cho User). Thông thường cửa sổ này gồm nhiều tab mỗi tab ứng với dữ liệu của một bước trong quy trình

 • User: Người được phân quyền tham gia workflow

 • Table: Bảng dữ liệu liên quan đến workflow

Bấm Save để tạo mới workflow.

4.2. Thiết kế workflow

Sau khi tạo xong workflow click chọn workflow trong danh sách bên trái để thực hiện thiết kế workflow

 

 

Bạn vẽ workflow theo đúng quy trình nghiệp vụ của mình bằng cách kéo thả các symbol tương ứng trong đó

: Bắt đầu quy trình

: Bước thực hiện

: Liên kết giữa các bước

: Bước rẽ nhánh

: Kết thúc quy trình

Click vào mỗi step để thiết đặt thuộc tính cho step:

 • Step name: Tên step

 • Step duration: Thời gian thực hiện step

 • Assignment: Người có trách nhiệm thực hiện step. Chọn Owner nếu người tạo job chính là người thực hiện step hoặc Chọn User sau đó chọn một hoặc nhiều người có trách nhiệm thực hiện step

 • Is Approve: Nếu tại một bước cần phê duyệt để tiếp tục bạn check hộp kiểm Is Approve. Khi một bước là Is Approve thì công việc sẽ được chuyển đến người phê duyệt và công việc chỉ được chuyển đến bước tiếp theo nếu bước đó được phê duyệt

  • Type Approve: Kiểu phê duyệt chọn một trong 3 khả năng là 1 người phê duyệt, nhiều người phê duyệt đồng thời, nhiều người phê duyệt theo tuần tự

  • User Approve: Người phê duyệt

  • Column Approve: Trường dữ liệu chứa giá trị trạng thái phê duyệt

  • Value Approve: Giá trị quy định trạng thái đã phê duyệt

Bấm Save để lưu lại thay đổi của step

5. Report

Report là một ứng dụng cho phép người dùng tự tạo và chia sẻ báo cáo theo ý mình. Để bắt đầu soạn báo cáo bấm nút  từ màn hình chính

 


5.1. Tạo mới report

Chọn ứng dụng muốn tạo báo cáo và bấm Add Report để tạo mới. Trong giao diện báo cáo bấm NewItem và chọn New Data Service để xác định nguồn dữ liệu của báo cáo

 


Chọn bảng dữ liệu trong service mà ứng dụng đang sử dụng, bấm Ok

 


 Check chọn root_data và lựa chọn các cột trong bảng để thêm nguồn dữ liệu. Sau khi thêm nguồn dữ liệu được liệt kê trong phần DataSource sẵn sàng để sử dụng.

5.2. Thiết kế report

Để biết chi tiết về thiết report bạn tham khảo tài liệu https://www.stimulsoft.com/documentation/en/user-manual/ phần Report Designer. Phần sau đây nêu hướng dẫn các bước cơ bản nhất để tạo một report.

Một báo cáo thông thường được chia làm các phần gọi là band

 • Report Title: Thông tin hiển thị một lần ở đầu báo cáo.

 • Page Header: Thông tin hiển thị ở đầu tất cả các trang của báo cáo

 • Data bands: Các dữ liệu của báo cáo lấy từ DataSource hiển trị ở nội dung các trang báo cáo

 • Page Footer: Thông tin hiển thị ở cuối tất cả các trang của báo cáo

 • Report Summary: Thông tin hiển thị một lần ở cuối báo cáo

 


5.2.1. Report Title

Để thêm title của báo cáo từ menu chính chọn Insert à Bands à ReportTitle sau đó click lên phần thiết kế layout của report để tạo title. Bản thân band của một report là trống, bạn cần phải tạo nội dụng cho band. Để thêm text bạn chọn Insert à Components à Text sau đó click vào header vừa tạo

 


Chọn loại text là HTML sau đó nhập nội dung text. Bạn có thể thay đổi font chữ, cỡ chữ, màu sắc… cho phù hợp. Bấm Ok để tạo text. Bạn có thể di chuyển, thay đổi khung hiển thị của text. Bạn có thể tạo nhiều text tùy ý

 


5.2.2.  Report variable

Tham số báo cáo là các thông số do người dùng sẽ thiết đặt giá trị khi chạy báo cáo. Thông thường nội dung báo cáo thực thi sau đó sẽ phụ thuộc vào các giá trị này. Để tạo mới tham số bấm vào NewItem chọn NewVariable

 


Các thuộc tính của một tham số:

 • Name: Tên tham số

 • Alias: Hiển thị của tham số

 • Description: Mô tả chi tiết

 • Type: Kiểu dữ liệu

 • Init value: Giá trị mặc định khi khởi tạo

Tích hộp kiểm Request from User để yêu cầu người dùng thiết đặt giá trị các tham số này khi chạy báo cáo. Bấm Ok để tạo tham số. Tham số sau khi được tạo sẽ liệt kê ở mục Variables của cửa sổ Dictionary


 

Kéo thể các tham số này vào vị trí muốn hiển thị trong báo cáo

5.2.3. Report Data Band

Data band là phần chứa dữ liệu của báo cáo. Dữ liệu này được lấy từ DataSource đã tạo và sẽ được điền vào nội dung báo cáo tất cả nội dung của dữ liệu. Để thêm DataBand từ menu chính chọn Insert à Bands à Data

 


Chọn kiểu dữ liệu là DataSource và chọn nguồn dữ liệu đã kết nối ở 5.1. Bấm Ok để hoàn thành. DataBand mới tạo ra là một khung trống. Để hiện thị dữ liệu bạn kéo thả các cột tương ứng của dữ liệu trong DataSource vào vị trí cần hiển thị trong DataBand vừa tạo

 


Để kẻ bảng chọn một ô dữ liệu vừa kéo thẻ vào DataBand và trên menu chọn Home à  và chọn All Border  trong bộ công cụ Borders để kẻ ô.

 


Sau đó khéo thả vào reportĐể thêm header cho bảng hiển thị trong DataBand bạn cần thêm HeaderBand từ menu chọn Insert à Bands à Header

 


Bạn cần thêm các mô tả tên cột vào phần HeadBand bằng cách Insert à Text

5.2.4. Data Filter & Sort

Thông thường một báo cáo sẽ nhận tham số đầu vào do người dùng thiết lập sau đó sẽ lọc dữ liệu trong DataSource và in ra dữ liệu thỏa mã tham số đầu vào đã cho. Để lọc dữ liệu click đúp vào DataBand để thiết lập Filter. Ngoài ra bạn cũng có thể sắp xếp lại dữ liệu bằng cách thiết lập Sort trong DataBand

 


Bấm Ok để hoàn thành.

5.2.5. Xem trước báo cáo

Bấm Preview để xem trước báo cáo

 


Bạn thay đổi các giá trị tham số đầu vào và bấm Submit để xem nội dung Báo cáo.

Bấm nút  trên thanh công cụ để lưu lại báo cáo

 Nhập tên báo cáo và chọn ứng dụng rồi bấm Save để lưu báo cáo vào ứng dụng đã chọn

5.3. Sử dụng report trong ứng dụng

Để đưa report đã thiết kế vào sử dụng trong một ứng dụng bạn cần làm các bước sau:

Tạo một menu mới theo hướng dẫn ở 3.5.5

Chọn thuộc Window là báo cáo vừa mới lưu ở trên.

Lưu ý bạn cần phân quyền cho menu để có thể sử dụng.

6. Analyst

Analyst là một ứng dụng tiện ích cho phép bạn phân tích nhanh dữ liệu trong bảng dữ liệu hoặc view sau đó chia sẻ kết quả. Để tạo mới một phân tích bấm nút  từ màn hình chính.

 


6.1. Tạo mới analyst

Chọn application ở list bên trái và bấm  bên cạnh đó để thêm mới analyst. Trong giao diện của Analyst chọn Connect để kết nối với dữ liệu cần phân tích

 


Chọn một bảng dữ liệu hoặc một view và bấm Ok để kết nối.

6.2. Thiết kế analyst

Sau khi kết nối với dữ liệu hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên một cột dữ liệu để phân tích

 


Để cấu hình cột dữ liệu nào được đưa vào phân tích bấm nút  ở góc trên bên phải

 


Danh sách các trường được liệt kê bên trái, dấu check thể hiện trường dữ liệu đó đang được sử dụng để phân tích. Bạn có thể kéo thả một trường vào bốn khu vực

 • Report Filtes: Lọc dữ liệu theo trường đã chọn

 • Columns: Các cột được hiển thị trong phân tích

 • Rows: Tổng hợp dữ liệu theo cùng giá trị giá trị

 • Values: Giá trị hiển thị ở phần tổng hợp

Xem ví dụ sau để hiểu chi tiết hơn

 


Để hiển thị biểu đồ bấm . Biểu đồ sẽ thể hiện tương ứng dữ liệu trong Rows và Values


 

Để tạo filter nhanh bấm

 


Filter cho phép bạn lọc dữ liệu phân tích theo các giá trị được chọn. Kéo thả các trường bên tay phải để thay đổi thứ tự filter

 


Để lưu lại analyst bấm Save à Save to Server

 


Nhập tên analyst và chọn ứng dụng lưu analyst và bấm Save để lưu lại

6.3. Sử dụng analyst trong ứng dụng

Để đưa analyst đã thiết kế vào sử dụng trong một ứng dụng bạn cần làm các bước sau:

Tạo một menu mới theo hướng dẫn ở 3.5.5

Chọn thuộc Window là analyst vừa mới lưu ở trên.

Lưu ý bạn cần phân quyền cho menu để có thể sử dụng.

bottom of page