top of page

Các loại báo cáo tài chính thường gặp trong doanh nghiệp

Updated: Jun 19

Báo cáo tài chính là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh. Chúng không chỉ cung cấp thông tin về tình hình tài chính của một doanh nghiệp mà còn hỗ trợ quyết định quan trọng về tài chính và kế hoạch chi tiêu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại báo cáo tài chính thường gặp trong doanh nghiệp và tại sao chúng quan trọng.


Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là một công cụ kế toán quan trọng, hoàn thiện và phổ biến, dùng để trình bày thông tin tài chính dưới dạng tổng quan, toàn diện cho các bên liên quan. Đặc biệt là nhà đầu tư, giúp họ đưa ra quyết định kinh tế hợp lý.


Báo cáo tài chính tổng hợp dữ liệu từ sổ kế toán theo các chỉ tiêu tài chính, cung cấp cái nhìn có hệ thống về tài sản, nguồn vốn, hiệu suất sản xuất kinh doanh, dòng tiền và quản lý vốn trong một khoảng thời gian nhất định thông qua các biểu đồ và biểu mẫu chuẩn.


Báo cáo tài chính là gì?
Báo cáo tài chính là gì?

Các loại báo cáo tài chính phổ biến trong doanh nghiệp hiện nay

Hiện nay, có nhiều loại báo cáo tài chính phổ biến trong doanh nghiệp. Dưới đây là các báo cáo tài chính quan trọng mà doanh nghiệp thường phải xem xét và chuẩn bị:


Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là một tài liệu quan trọng được sử dụng để hiển thị doanh thu, thu nhập khác và chi phí của một tổ chức hoặc doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như tháng, quý hoặc năm. Báo cáo này tổng hợp và trình bày thông tin về hoạt động kinh doanh trong giai đoạn đó.


Đây là một báo cáo độc lập và nó cho thấy kết quả tổng cộng của doanh nghiệp bằng cách trừ chi phí từ doanh thu và thu nhập. Nếu tổng chi phí nhỏ hơn tổng doanh thu và thu nhập thì doanh nghiệp sẽ có lợi nhuận trong giai đoạn đó.


Các loại báo cáo tài chính phổ biến: Báo cáo kết quả kinh doanh
Các loại báo cáo tài chính phổ biến: Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền là công cụ được sử dụng để minh họa quá trình tạo ra và sử dụng dòng tiền trong một giai đoạn xác định của một tổ chức hoặc doanh nghiệp.


Một cách chi tiết hơn, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin cụ thể về các hoạt động thu chi tiền trong khoảng thời gian đó, thường được phân thành ba loại hoạt động:


 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: Báo cáo này theo dõi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, chẳng hạn như doanh thu và chi phí hoạt động.

 • Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư: Đây là phần theo dõi các dòng tiền liên quan đến các quyết định đầu tư, như mua sắm tài sản cố định hoặc bán tài sản không cố định.

 • Dòng tiền từ các hoạt động tài chính: Báo cáo lưu chuyển tiền cũng ghi nhận các hoạt động tài chính, bao gồm việc huy động vốn từ các nguồn tài trợ khác nhau và trả nợ.


Bằng cách phân loại và phân tích dòng tiền từ các hoạt động này, báo cáo lưu chuyển tiền tạo ra một cái nhìn rõ ràng về việc quản lý tiền mặt và tài chính của doanh nghiệp trong giai đoạn đó.


Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Báo cáo này là một cách tổ chức và cung cấp thông tin chi tiết về các biến động vốn chủ sở hữu trong một giai đoạn cố định.


Trong báo cáo này, các biến đổi vốn chủ sở hữu có thể là:

 • Tăng vốn chủ sở hữu: Điều này thường xảy ra khi chủ sở hữu đầu tư thêm vốn hoặc khi doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận trong giai đoạn đó.

 • Giảm vốn chủ sở hữu: Các tình huống mà vốn chủ sở hữu giảm bao gồm khi chủ sở hữu rút vốn hoặc khi doanh nghiệp ghi nhận lỗ trong giai đoạn đó.


Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu cung cấp cái nhìn rõ ràng và cụ thể về việc cải thiện hoặc suy thoái của tình hình tài chính của doanh nghiệp trong khoảng thời gian đó.


Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán bao gồm hai phần chính là tài sản và nguồn vốn. Bảng này nhằm mục đích liệt kê thông tin cụ thể về giá trị của tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm xác định, thường là ngày cuối của một kỳ kế toán, cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm tài chính.


Phần về tài sản thể hiện toàn bộ giá trị của các tài sản hiện có, bất kể hình thức hoặc giai đoạn của quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, cho đến cuối kỳ kế toán.


Phần về nguồn vốn chủ sở hữu thể hiện nguồn gốc của các loại tài sản vào thời điểm cuối kỳ kế toán của doanh nghiệp.


Bảng cân đối kế toán là một công cụ quan trọng để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định và cung cấp cái nhìn tổng quan về tài sản và nguồn vốn của nó.


Khám phá: Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính đơn giản

Nội dung bộ hồ sơ báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế


Bộ hồ sơ báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế bao gồm các phần sau:

 • Bảng cân đối kế toán: Bảng này liệt kê tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm xác định (ngày cuối kỳ kế toán).

 • Báo cáo kết quả kinh doanh (báo cáo lãi lỗ): Báo cáo này thể hiện kết quả tài chính của doanh nghiệp trong giai đoạn, bao gồm doanh thu, chi phí và lợi nhuận hoặc lỗ lợi nhuận.

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo này trình bày dòng tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp, giúp cơ quan thuế đánh giá tình hình tiền mặt của doanh nghiệp.

 • Thuyết minh: Thuyết minh đi kèm với các báo cáo tài chính để giải trình thêm về các chỉ tiêu đã báo cáo, bao gồm chính sách kế toán và các vấn đề liên quan đến các sổ kế toán.

Nội dung bộ hồ sơ báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế
Nội dung bộ hồ sơ báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế

Ngoài ra, báo cáo tài chính cần phản ánh một loạt thông tin quan trọng như tài sản, nợ, doanh thu, lợi nhuận, thuế và các tài sản khác có liên quan. Điều này cung cấp một cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Khám phá: Phần mềm kế toán là gì? Lợi ích của phần mềm kế toán mang lại

Báo cáo tài chính có ý nghĩa gì đối với tổ chức, doanh nghiệp

Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động quản lý của doanh nghiệp và sự giám sát của cơ quan chủ quản.

Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động quản lý của doanh nghiệp
Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động quản lý của doanh nghiệp
 • Phản ánh toàn diện về tình hình quản lý tài sản: Báo cáo tài chính hiển thị thông tin về tài sản, nợ, nguồn vốn và lợi nhuận, cung cấp một cái nhìn tổng quan về tài chính doanh nghiệp.

 • Cung cấp thông tin tài chính: Báo cáo cung cấp thông tin cần thiết để đánh giá hiệu suất sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính và khả năng huy động vốn.

 • Hỗ trợ quyết định quản lý: Báo cáo tài chính là cơ sở quan trọng để phân tích và đưa ra quyết định quản lý, đầu tư và chi tiêu.

 • Nền tảng cho kế hoạch kinh doanh: Dựa trên báo cáo tài chính, doanh nghiệp có thể xây dựng kế hoạch kinh tế, tài chính và thực hiện các biện pháp cải thiện quản lý và tối đa hóa lợi nhuận.

Tham khảo: Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính đơn giản và chính xác nhất.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Các doanh nghiệp cần tuân thủ thời hạn nộp báo cáo tài chính để đảm bảo tính chính xác và tránh bị phạt vì việc nộp muộn hoặc nộp sai. Chi tiết về thời hạn nộp báo cáo gồm:

 • Thời hạn cuối cùng để nộp báo cáo tài chính là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp liên quan đến chia tách, hợp nhất hoặc sáp nhập là chậm nhất 45 ngày kể từ ngày có quyết định về việc thực hiện các hoạt động này.

Nộp báo cáo tài chính là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch
Nộp báo cáo tài chính là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

Trên đây là các quy định mới nhất áp dụng trong năm 2023 về cho các loại báo cáo tài chính phổ biến nhất hiện nay. Các báo cáo tài chính đóng một vai trò vô cùng quan trọng và mang ý nghĩa không thể coi thường đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, những chuyên gia kế toán và doanh nghiệp nên luôn theo dõi và hiểu rõ những quy định mới được áp dụng để đảm bảo tuân thủ và thực hiện chính xác các quy tắc kế toán và tài chính.


Để đơn giản hóa quá trình lập báo cáo thuế và tài chính, hãy ghé thăm trang web Zilcode: https://www.zilcode.com/ để tìm hiểu về phần mềm kế toán nocode của chúng tôi, phần mềm sẽ giúp bạn tự động hóa và tối ưu hóa quá trình lập các báo cáo tài chính này.


Xem thêm bài viết liên quan:

Báo cáo quản trị là gì? Cách lập và các lưu ý

54 views0 comments

Yorumlar


bottom of page